ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน์

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเเละสังคมของโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ในวิชาชีพธุรกิจ ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และมีขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย

พันธกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์ดังนี้

   1. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ

   2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

   3. มีความรู้พื้นฐานในหลักการและทฤษฎีทางธุรกิจ

   4. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการเป็นพลเมืองโลก