อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


  อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา
    - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    -  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    -  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : angvarrah.li@ssru.ac.th 
  Website : http://elfhs.ssru.ac.th/angvarrah_li 


  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ
    - ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - M.A. in Education (English) Western Carolina University, U.S.A.
    - Cert. in Hotel Management Thames Valley University, U.K.
    - กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
    - Areas of Specialties:  Hotel and Tourism, Airline Business

  ติดต่อ : อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  e-mail : anantachai.ae@ssru.ac.th
  Website : http://elfhs.ssru.ac.th/anantachai_ae

   อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกูล
    - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปกร
    - Areas of Specialties:  ESP, Translation, Corpus in Translation, Intercultural Communication

  ติดต่อ : อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  โทร : 02-1601293
  e-mail : chinchira.bu@ssru.ac.th
  Website : http://elfhs.ssru.ac.th/chinchira_bu


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม
    - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    - ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. ภาษาศาสตร์
    - ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
      Cert. of English Language Evaluation (RELC) ประเทศสิงคโปร์
      Cert. of Teaching English for Other Language Speakers ประเทศนิวซีแลนด์
      Cert. of Methods and Techniques for Teachers of English as a Second Language University of California, Riverside ประเทศสหรัฐอเมริกา
  
  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601299
  e-mail : suwaree.yo@ssru.ac.th
  Website : http://www.instructor.ssru.ac.th/suwaree/


  อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ
    - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - M.A.(English Education) Hanyang University, South Korea.,2004
    - วท.บ. (เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : napasri.su@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/napasri_su

  อาจารย์สุณัฐา  กรุดทอง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - MSC. (Tourism and Hospitality Management) Bournemouth University, U.K.
    - ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - Areas of Specialties:  Airline business, Hotel and tourism industry

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : sunattha.kr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sunattha_kr/


  อาจารย์ปทิตตา  อัคราธนกุล
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
    - Areas of Specialties:  English for Specific Purposes

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : pathitta.ak@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pathitta_ak