หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

admin be
2020-03-24 21:58:48

นางสาวพิจิตรา หงษ์จันทร์ และนายกิตติพันธ์ พงษ์พันธ์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11