หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

admin be
2019-01-20 07:49:48นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ ๒ ซึ่งในครั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ส่งบทความของนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 60 บทความ ในการนี้ ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณผู้คุณวุฒิภายนอกทุกท่านที่ช่วยขัดเกลาผลงานของนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจทุกท่านที่ช่วยผลักดันให้นักศึกษาผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่มีใจรักและมุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเอง