หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

admin be
2020-03-23 17:04:41


สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีนักศึกษาของมร.สส. เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ข่าวนี้ได้ถูกส่งต่อๆ กันไป สร้างความหวั่นวิตกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกเป็นได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ตนเองในฐานะรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบ ผลปรากฏว่า นักศึกษาดังกล่าวได้เสียชีวิตเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ ตามที่แพทย์โรงพยาบาลปัตตานี ได้วินิจฉัย และปรากฏอยู่ในเอกสารใบมรณบัตรเลขที่ 0394397533 ของนักศึกษาผู้เสียชีวิตแล้ว จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาดังกล่าว เสียชีวิตจากเหตุอื่น มิใช่จากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่อย่างใด

ในส่วนของภาพรวมการเฝ้าระวังนั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก กิจกรรมใดๆ สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ ก็ได้กำหนดให้เลื่อนออกไป หรืองดจัดกิจกรรม แต่ในส่วนของการเรียนการสอน การสอบวัดผล ก็ได้ให้คณะและวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมาตรการในการฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิทุกวัน ตลอดจนให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยโดยตลอด บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีอาการไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด วิธีปฏิบัติเหล่านี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดและดำเนินการอยู่แล้ว จึงขอให้มั่นใจว่า มร.สส. ได้ดำเนินการอย่างรัดกุมแน่นอน เพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา บุคลากร และสังคมในภาพรวมรักษาราชการอธิการบดี มร.สส.กล่าวในที่สุด

………………………….

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว