หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562
ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562

admin be
2019-05-09 23:30:27

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการ English Learning Recovery ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนจากวิทยากรเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาสื่อสารกับชาวต่างชาติในสถานการณ์ต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในอนาคตได้อีกด้วย