หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

admin be
2022-06-23 17:34:55


สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม มีมติแต่งตั้ง อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ  เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ในนามของคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

https://www.facebook.com/ssru.be

www.ssru.ac.th